Trips Explore

Dalat - Thành phố Nha Trang 2018-08-16 127.4 km79.1 mi 3h:32m

Map

Dalat 2018-08-15 5.6 km3.5 mi 0h:42m

Map

Thành phố Nha Trang - Thành phố Đà Lạt 2018-08-14 134 km83.3 mi 3h:43m

Map

Thành phố Nha Trang - Nha Trang 2018-08-13 36.4 km22.6 mi 5h:45m

Map

Nha Trang - Thành phố Nha Trang 2018-08-12 18.6 km11.6 mi 1h:15m

Map

Nha Trang - Thành phố Nha Trang 2018-08-10 48.4 km30.1 mi 5h:28m

Map

Nha Trang 2018-08-09 4.1 km2.5 mi 1h:07m

Map

Nha Trang 2018-08-08 28.9 km18 mi 3h:54m

Map

Thành phố Nha Trang - Nha Trang 2018-08-07 33.2 km20.6 mi 5h:20m

Map

Nha Trang - Thành phố Nha Trang 2018-08-06 94.1 km58.5 mi 11h:10m

Map

Nha Trang - Thành phố Nha Trang 2018-08-04 85.3 km53 mi 8h:48m

Map

Nha Trang - Thành phố Nha Trang 2018-08-03 42.2 km26.2 mi 6h:27m

Map

Nha Trang 2018-08-02 62.5 km38.8 mi 6h:49m

Map

Nha Trang - Thành phố Nha Trang 2018-08-01 66.3 km41.2 mi 6h:05m

Map

Thành phố Nha Trang 2018-07-31 91.5 km56.8 mi 8h:33m

Map

Thành phố Nha Trang - Nha Trang 2018-07-30 6.7 km4.1 mi 1h:04m

Map

Thành phố Nha Trang 2018-07-30 32.4 km20.1 mi 1h:57m

Map

Nha Trang - Thành phố Nha Trang 2018-07-30 3.3 km2.1 mi 23h:58m

Map

Statistics Charts

Đinh Duy Phương Đinh Duy Phương
Trips 18
Photos 0
Total distance 921 km572 mi
Max distance 134 km83 mi
Avg distance 51 km32 mi
Total duration 3 days 9h:48m
Max duration 11h:10m
Avg duration 4h:32m

Find us on Facebook